Ê-sai 44:24

Ê-sai 44:24 VIE2010

Đức Giê-hô-va là Đấng Cứu Chuộc con, Đấng đã tạo nên con từ trong lòng mẹ, phán thế nầy: “Ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật, Một mình Ta đã giương các tầng trời Và trải đất ra — Nào có ai ở với Ta?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share