Ê-sai 44:21

Ê-sai 44:21 VIE2010

Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ các điều nầy! Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì con là đầy tớ Ta. Ta đã tạo nên con, con là đầy tớ Ta; Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ không quên con!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share