Ê-sai 44:2

Ê-sai 44:2 VIE2010

Đức Giê-hô-va là Đấng đã tạo nên con, Đã hình thành con từ trong lòng mẹ, và sẽ giúp đỡ con; Ngài phán: Hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, Và Giê-su-run mà Ta đã chọn, đừng sợ!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 44:2