Ê-sai 44:17

Ê-sai 44:17 VIE2010

Phần gỗ còn lại, người ta làm một vị thần, tức là một tượng chạm cho mình, rồi cúi xuống trước mặt nó mà thờ lạy và cầu khẩn với nó rằng: “Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share