Ê-sai 44:10

Ê-sai 44:10 VIE2010

Ai là kẻ tạo một vị thần và đúc một tượng mà không có ích gì cả?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 44:10