Ê-sai 44:1

Ê-sai 44:1 VIE2010

“Bây giờ hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, Hỡi Y-sơ-ra-ên mà Ta đã chọn, hãy nghe!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 44:1