Ê-sai 35:2

Ê-sai 35:2 VIE2010

Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, Hớn hở trỗi tiếng hát ca. Vinh quang của Li-ban sẽ được ban cho nó, Cùng với vẻ đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn. Chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va Và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share