Ê-sai 35:1

Ê-sai 35:1 VIE2010

Hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ; Đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share