Ô-sê 12
VIE2010

Ô-sê 12

12
Tội lỗi của con cháu Gia-cốp
1 # 12:1 Câu 1 nầy trong các bản dịch khác là 11:12. Ép-ra-im lấy sự nói dối,
Nhà Y-sơ-ra-ên lấy sự lừa phỉnh mà bao bọc Ta.
Nhưng Giu-đa vẫn đi với Đức Chúa Trời
Và giữ lòng trung tín với Đấng Thánh.
2Ép-ra-im chăn giữ gió,
Suốt ngày chạy theo gió đông.
Cứ gia tăng lời dối trá và bạo tàn;
Chúng lập giao ước với A-si-ri
Và đem dầu sang Ai Cập.
3Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa
Và trừng phạt Gia-cốp theo đường lối nó;
Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm.
4Trong bụng mẹ Gia-cốp đã nắm gót anh mình,#Sáng 25:26.#Sáng 32:24-26.
Lúc trưởng thành nó đấu tranh với Đức Chúa Trời.
5Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc,#Sáng 28:10-22.
Nó khóc lóc và xin ơn thương xót.
Ngài đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên
Và tại đó Ngài phán dạy chúng ta:
6“Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân;
Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
7Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi;
Giữ lòng nhân từ và tính công bằng,
Và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi.”
8Là tay buôn bán, nó cầm cân giả trong tay,
Nó ưa bóc lột.
9Ép-ra-im từng nói: “Thật, ta đã giàu rồi;
Ta đã có nhiều của cải cho mình.
Trong mọi việc ta làm
Chẳng hề thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi.”
10Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi#Lê 23:42-43.
Từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập,
Ta sẽ lại cho ngươi ở dưới các trại
Như trong những ngày lễ Hội Kiến.
11Ta cũng đã phán với các nhà tiên tri;
Chính Ta đã gia tăng các khải tượng.
Dùng các nhà tiên tri
Mà dạy dỗ bằng ngụ ngôn.
12Ga-la-át đầy gian ác,
Chắc chắn chúng sẽ thành hư không.
Chúng dâng bò đực trong Ghinh-ganh,
Các bàn thờ của chúng không khác gì những đống đá
Trên các luống cày ngoài đồng ruộng
13Gia-cốp trốn sang đất A-ram;#Sáng 29:1-20.
Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ,
Vì để có vợ mà phải đi chăn bầy.
14Đức Giê-hô-va dùng một nhà tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập#Xuất 12:50-51.
Và cũng dùng nhà tiên tri canh giữ nó.
15Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận đắng cay
Nên máu nó sẽ đổ lại trên nó,
Và Chúa sẽ báo trả sự nhục mạ của nó.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010