YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 4

4
Lời hứa về sự an nghỉ
1Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn.#4:1 Ctd: bị mất cơ hội. 2Vì Tin Lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ; nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. 3Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán:
“Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ:
‘Chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của Ta!’ ”#Thi 95:11.
Mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới. 4Vì có chỗ Ngài phán về ngày thứ bảy rằng:
“Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài.”#Sáng 2:2.
5Về điều nầy, Ngài lại phán:
“Chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của Ta.”#Thi 95:11.
6Như vậy, vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó. Còn những người trước đây đã nghe Tin Lành nhưng không được vào đó vì không vâng lời. 7Hơn nữa, sau một thời gian rất lâu, trong một Thi Thiên của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là “ngày nay,” như đã dẫn ở trên:
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
Thì chớ cứng lòng.”#Thi 95:7,8.
8Vì nếu Giô-suê đã cho họ an nghỉ,#Phục 31:7; Giôs 22:4. thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. 9Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. 10Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.#Sáng 2:2.
11Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. 12Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. 13Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình.
Đức Chúa Jêsus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của giao ước mới
14Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. 15Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;