Hê-bơ-rơ 3:9

Hê-bơ-rơ 3:9 VIE2010

Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc Ta làm trong bốn mươi năm, Mà còn thử Ta!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share