Hê-bơ-rơ 3:7

Hê-bơ-rơ 3:7 VIE2010

Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share