Hê-bơ-rơ 3:4

Hê-bơ-rơ 3:4 VIE2010

Thật vậy, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng muôn vật.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share