Hê-bơ-rơ 3:2

Hê-bơ-rơ 3:2 VIE2010

Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share