Hê-bơ-rơ 3:19

Hê-bơ-rơ 3:19 VIE2010

Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share