Hê-bơ-rơ 3:17

Hê-bơ-rơ 3:17 VIE2010

Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là giận những kẻ phạm tội mà thây họ đã ngã trong hoang mạc sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share