Hê-bơ-rơ 3:15

Hê-bơ-rơ 3:15 VIE2010

như có chép rằng: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share