Hê-bơ-rơ 3:12

Hê-bơ-rơ 3:12 VIE2010

Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share