Hê-bơ-rơ 3:11

Hê-bơ-rơ 3:11 VIE2010

Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ: ‘Chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của Ta!’ ”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share