Hê-bơ-rơ 12:27

Hê-bơ-rơ 12:27 VIE2010

Những chữ: “Còn một lần nữa” chứng tỏ các vật hay bị rung chuyển, tức là những vật đã được dựng nên, sẽ bị loại bỏ, để những vật không hề rung chuyển được tồn tại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share