Hê-bơ-rơ 12:25

Hê-bơ-rơ 12:25 VIE2010

Hãy cẩn trọng, đừng từ chối Đấng phán với mình. Vì nếu họ từ chối người truyền lời cảnh cáo ở dưới đất mà còn không tránh khỏi, huống chi chúng ta chống cự Đấng truyền lời cảnh cáo từ trên trời, thì lại càng không thể tránh khỏi được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share