Hê-bơ-rơ 12:24

Hê-bơ-rơ 12:24 VIE2010

gần Đức Chúa Jêsus, Đấng Trung Gian của giao ước mới, tức là gần huyết rưới ra, là huyết tốt hơn huyết của A-bên vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share