Hê-bơ-rơ 12:23

Hê-bơ-rơ 12:23 VIE2010

gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được trọn lành
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share