YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 10

10
Đức Chúa Jêsus là nguồn gốc của ơn cứu rỗi
1Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật; cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm nầy qua năm khác. 2Nếu được thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả; như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa? 3Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hằng năm về tội lỗi. 4Vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được.
5Do đó, khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán:
“Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật,
Nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi.
6Chúa chẳng vui lòng về tế lễ toàn thiêu
Và tế lễ chuộc tội.
7Bấy giờ, tôi nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, nầy tôi đến,
Trong sách có chép về tôi.
Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.’ ”#Thi 40:6-8 (LXX).
8Trên kia Ngài phán: “Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội” (đó là những lễ vật theo luật pháp), rồi sau lại nói: “Nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.” 9Vậy, Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. 10Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.
11Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được.#Xuất 29:38. 12Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời;#Thi 110:1. 13và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài. 14Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.
15Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì sau khi nói:
16Chúa phán: “Nầy là giao ước Ta sẽ lập với họ:
Sau những ngày đó,
Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong lòng họ
Và ghi tạc vào trí họ.”
17Ngài lại phán:
“Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa.”#Giê 31:33,34.
18Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.
II. Đức tin và đời sống của tín hữu
(10:19 – 13:25)
Con đường mới và sống vào nơi chí thánh
19Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, 20bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài; 21lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa.#Lê 8:30; Êxê 36:25. 23Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hi vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. 24Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. 25Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
26Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa, 27nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi.#Êsai 26:11 (LXX). 28Ai đã vi phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót.#Phục 17:6; 19:15. 29Phương chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm Thánh Linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao?#Xuất 24:8. 30Vì chúng ta biết Đấng đã phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” Và lại phán: “Chúa sẽ phán xét dân mình.”#Phục 32:35,36. 31Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp!
32Nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên, sau khi được soi sáng, anh em chịu đựng cuộc chiến đấu lớn với nhiều gian khổ: 33Khi thì công khai chịu sỉ nhục và gặp hoạn nạn; khi thì chia sẻ nỗi niềm với những người bị ngược đãi như vậy. 34Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù, và vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt, bởi anh em biết mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. 35Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. 36Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. 37
“Chỉ còn ít lâu nữa thôi
Thì Đấng đang đến sẽ đến;
Ngài không chậm trễ đâu.
38Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin,
Còn nếu lui đi
Thì linh hồn ta chẳng vui chút nào.”#Ha 2:3,4.
39Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;