Ha-ba-cúc 1:9

Ha-ba-cúc 1:9 VIE2010

Tất cả bọn chúng kéo đến cách hung bạo; Chúng tiến nhanh như vũ bão, Và dồn tù binh lại như cát.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share