Ha-ba-cúc 1:7

Ha-ba-cúc 1:7 VIE2010

Chúng thật đáng khiếp sợ và đáng kinh hãi, Chúng tự đặt luật lệ cho mình, và tự tôn tự đại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share