Ha-ba-cúc 1:13

Ha-ba-cúc 1:13 VIE2010

Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng, Khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share