Sáng Thế 9:5

Sáng Thế 9:5 VIE2010

Chắc chắn Ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các con. Ta sẽ đòi lại máu đó từ mọi loài thú vật và Ta sẽ đòi lại sinh mạng con người từ tay đồng loại nó, tức là từ tay anh em nó.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share