Sáng Thế 9:4

Sáng Thế 9:4 VIE2010

Nhưng các con không được ăn thịt còn máu, tức là còn sự sống.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share