Sáng Thế 9:29

Sáng Thế 9:29 VIE2010

Nô-ê hưởng thọ chín trăm năm mươi tuổi, rồi qua đời.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share