Sáng Thế 9:22

Sáng Thế 9:22 VIE2010

Cham, là cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cho hai anh mình.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share