Sáng Thế 9:21

Sáng Thế 9:21 VIE2010

Ông uống rượu say mèm, rồi cởi áo quần nằm giữa trại mình.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share