Sáng Thế 9:2

Sáng Thế 9:2 VIE2010

Tất cả các loài thú trên đất, các loài chim trời, các loài bò sát trên đất, và các loài cá biển, đều sẽ kinh sợ các con và bị trao vào tay các con.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share