Sáng Thế 9:19

Sáng Thế 9:19 VIE2010

Đó là ba con trai của Nô-ê, và từ họ mà có loài người phân bố khắp mặt đất.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share