Sáng Thế 9:1

Sáng Thế 9:1 VIE2010

Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông. Ngài phán với họ: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share