Sáng Thế 6:7

Sáng Thế 6:7 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà Ta đã tạo dựng, từ loài người cho đến loài súc vật, loài bò sát, loài chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã dựng nên chúng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share