Sáng Thế 6:4

Sáng Thế 6:4 VIE2010

Vào thời bấy giờ và sau đó có những người khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người rồi sinh con cái. Đó là những anh hùng thuở xưa, là những người danh tiếng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share