Sáng Thế 6:3

Sáng Thế 6:3 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Thần Ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người vì họ chỉ là xác phàm, đời người sẽ chỉ còn một trăm hai mươi năm mà thôi.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share