Sáng Thế Ký 32:8

Sáng Thế Ký 32:8 RVV11

Ông nghĩ: “Nếu Ê-sau đến và tấn công toán nầy thì toán kia sẽ chạy thoát được.”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share