Sáng Thế Ký 32:1

Sáng Thế Ký 32:1 RVV11

Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình; các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp ông.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share