Sáng Thế 29:21

Sáng Thế 29:21 VIE2010

Sau đó, Gia-cốp nhắc La-ban: “Cháu đã hoàn tất thời gian giúp việc rồi, xin cậu giao vợ cháu lại để cháu được lui tới với nàng.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share