Sáng Thế 29:1

Sáng Thế 29:1 VIE2010

Gia-cốp lên đường đi đến xứ của dân phương Đông.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share