Sáng Thế 1:28

Sáng Thế 1:28 VIE2010

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share