Ga-la-ti 4:9

Ga-la-ti 4:9 VIE2010

Nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, thì sao anh em còn trở lại với các thứ thần linh hèn yếu, nghèo nàn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho chúng sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share