Ga-la-ti 4:18

Ga-la-ti 4:18 VIE2010

Lúc nào cũng nhiệt tình về điều tốt thì mới thật sự tốt, chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em mà thôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share