Ga-la-ti 4:17

Ga-la-ti 4:17 VIE2010

Những người đó nhiệt tình với anh em không phải vì ý tốt đâu, nhưng họ muốn chia rẽ anh em với chúng tôi để anh em nhiệt tình với họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share