Ga-la-ti 4:15

Ga-la-ti 4:15 VIE2010

Vậy phước hạnh ấy của anh em đâu rồi? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, nếu có thể được, thì anh em cũng móc mắt mình mà cho tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share