Ga-la-ti 4:14

Ga-la-ti 4:14 VIE2010

dù thể xác của tôi là một thử thách cho anh em, anh em cũng chẳng khinh khi hay miệt thị tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Đấng Christ Jêsus.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share