Ê-xê-chi-ên 35:9

Ê-xê-chi-ên 35:9 VIE2010

Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang vu đời đời; các thành của ngươi sẽ không có dân cư ở nữa và các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share