Ê-xê-chi-ên 35:5

Ê-xê-chi-ên 35:5 VIE2010

Vì ngươi còn mang mối thù xa xưa và đã phó con cái Y-sơ-ra-ên vào gươm đao trong ngày tai họa của họ vào thời điểm cuối cùng.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share